Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 258/CV-BV 06/11/2023 Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2 256/CV-BV 03/11/2023 Đề nghị thẩm định giá
3 240/CV-BV 24/10/2023 Mời chào giá vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm.
4 241/TB-BVDV 24/10/2023 THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị Y tế Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn.
5 195/CV-BV 23/08/2023 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị tế
6 184/CV-BV 02/08/2023 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc
dự toán mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm, hoá chất khác và sinh phẩm y tế
năm 2023-2024
7 182/CV-BV 28/07/2023 182/CV-BV V/v: Mời chào giá thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm.
8 135/CV-BV 22/06/2023 Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn kính mời các Doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế năm 2023-2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang,
9 47/TB-BV 20/06/2023 THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
10 78/TB-SYT 05/06/2023 Căn cứ Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc
liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06;
Căn cứ Công văn số 1171/BYT-KCB ngày 08/3/2023 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liêu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám
định BHYT liên thông phục vụ Đề án 06;
Căn cứ Công văn số 4247/UBND-KTTH ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh
Hà Giang về việc triển khai dịch vụ công cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng
dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh;
11 34/TB-BV 19/05/2023 Thông báo :Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
12 2201/QĐ-BYT 18/05/2023 Quyết định số 2201/QĐ-BYT về việc
ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt
xuất huyết Marburg; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành
13 960/SYT-NVY 09/05/2023 Thông tư số 09/2023/TT-BYT Sửa
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2023 của Bộ
trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.
14 87/CV-BV 27/04/2023 V/v: Mời chào giá mặt hàng khí Ô Xy
15 735/SYT-NVY 20/04/2023 Thực hiện Công văn số 987/UBND-VHXH ngày 07/4/2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh các hoạt động ảnh hưởng đến cảnh quan thiên
nhiên, môi trường sinh thái và phát triển du lịch trên địa bàn Công viên địa chất.
16 544/QĐ-UBND 07/04/2023 QĐ: Ban hành Đề án "Triển khai thí điểm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà GIang giai đoạn 2023-2025"
17 01/QCPH-SYT-STTT 06/04/2023 t Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ:
Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về
xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế phê
duyệt chương trình chuyển đổi số Y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030;
18 597/SYT-NVY 27/03/2023 Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện về Kế hoạch tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện
“Giọt hồng trên miền đá” lần thứ VI Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình
nguyện 7/4” năm 2023.
19 563/SYT-VP 22/03/2023 351/SVHTTDL-QLDL về việc Hưởng ứng tham gia bình chọn Hà Giang là điểm đến
du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á;
20 35/TB-BV 05/07/2022 Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022
21 BCBV 04/07/2022 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
22 4111/QĐ-BYT 20/09/2021 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
23 277/KH-UBND 31/08/2021 Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 về công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
năm 2021,
Thực hiện Công văn số 742/STP-PBGDPL ngày 27/8/2021 của Sơ Tư pháp
về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống Covid-19
24 4109/QĐ-BYT 26/08/2021 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
25 117-KH/TU 11/08/2021 Quy ch ế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 cüa Ban Tuyên giáoTrung ương về giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo trí về chủ đề "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ; 8 lời bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025
26 G01/G02 05/04/2021 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu
27 36/SYT-KH 29/01/2021 111/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
28 35/SYT-NVD 08/01/2021 thông tư số 27/2020/TT-BYT và thông tư số 32/2020/TT-BYT
29 03/SYT-VP 05/01/2021 Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngay 29/10/2020 Của Bộ Y tế
30 06/KH-CĐCS 16/10/2019 Căn cứ biên bản họp Ban chấp hành công Đoàn ngày 02 tháng 10 năm 2019
31 1849/SYT-NVY 01/11/2018 Căn cứ Quyết định số 6326/QĐ-BYT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra Y tể dự phòng;Căn cứ Quyết định số 6230/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018;
32 6328/QĐ-BYT 18/10/2018 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chừa bệnh tại bệnh viện;
33 Chỉ thị 847/CT-BYT CHỈ THỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁ 21/08/2018 Thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 (Thông tư số 37) quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Thông tư số 37 là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mức giá bao gồm: chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (chưa được tính theo lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng; chưa tính chi phí quản lý và khấu hao tài sản) nhưng đã làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT, khuyến khích các cơ sở tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần làm tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT (đến nay đã có 86,9% dân số tham gia BHYT)
34 Số: 16/2018/TT-BYT Thông tư quy 20/07/2018 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
35 Tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học 1 11/07/2018 Tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học
36 Tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học 2 11/07/2018 Tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học
37 Mẫu phân công nhiệm vụ các khoa phòng 09/07/2018 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của bộ trưởng BYT về ban hành quy chế bệnh viện3406/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập bvđk khu vực và bvđk huyện trực thuộc SYT Hà Giang431/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 về việc xếp lại hạng, nâng hạng đối với 16 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SYT năm 20171156/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 của SYT Hà Giang về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BVĐK huyện Đồng Văn trực thuộc SYT Hà Giang
38 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT G 30/05/2018 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
39 Thông tư 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
40 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB CHÂN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ CƠN TĂ 13/03/2018 48b/QĐ-BV
41 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB THAI NGOÀI TỬ CUNG 13/03/2018 48b/QĐ-BV
42 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB VIÊM PHỔI TRẺ EM 13/03/2018 48b/QĐ-BV
43 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB BỆNH VIÊM GAN VIRUT 13/03/2018 48b/QĐ-BV
44 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN CHUẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM 13/03/2018 48b/QĐ-BV
45 QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB THOÁT VỊ BẸN 13/03/2018 48b/QĐ-BV
46 HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT CÁC KHOA PHÒNG, PHÒNG KHÁM ĐA 02/01/2018 4210/QĐ-BYT
47 thông tư 51/2017/TT-BYT Hướng dẫn ph 29/12/2017 Luật KCB 2009
48 52/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC 29/12/2017 Căn cứ Luật dược năm 2016;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
49 53/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN 29/12/2017 Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.
50 50/2017/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC 29/12/2017 Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật thống kê số 85/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Kế hoạch – Tài chính và Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý y dược cổ truyền;Bộ trưởng Bộ Y tế han hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay1,693
  • Tháng hiện tại76,557
  • Tổng lượt truy cập3,714,977
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây